Infrastrukturminister Anna Johansson besöker irezQ på Chalmers/SAFER

Infrastrukturminister Anna Johansson träffar irezQ

Infrastrukturministern sätter sig in i hur en svensk innovation kan rädda liv i trafiken

Många människor skadas allvarligt i trafikolyckor och det innebär ett enormt lidande för både trafikoffren och deras familjer. Även samhället i stort drabbas¹. Därför besökte Infrastrukturminister Anna Johansson Chalmers/SAFER för att träffa Françoise Petersen och Tor Sjödin från irezQ och Chalmers/SAFER-projektet Via Appia. Chalmersprofessorn Bengt-Arne Sjöqvist öppnade mötet och inledde med att ge en presentation av Chalmers/SAFER– Fordons- och trafiksäkerhetscentrum. Syftet med mötet var att visa hur modern teknik och det senaste inom innovation kan medverka till en ökad trafiksäkerhet. De allra flesta bär dagligen med sig sin mobiltelefon och irezQ har tagit fram en mobilapp som bidrar till att minska antalet skadade och döda i trafiken.

infrastrukturministern Anna Johansson träffar Françoise Petersen och Tor Sjödin från irezQ
På bilden: Françoise Petersen (irezQ), Infrastrukturminister Anna Johansson, Chalmersprofessorn Bengt-Arne Sjöqvist och Tor Sjödin (irezQ).

EU har tagit fram en lösning kallad eCall som planeras att finnas i nya bilar från 2018. Europeiska eCall kan upptäcka om du krockar och automatiskt larma 112 för att snabbare få ut räddningstjänsten. Ju fortare räddningstjänsten når fram till de skadade desto flera liv kan räddas och skadorna kan minskas. Nackdelar med att eCall är bland annat att det endast erbjuds till nya fordon. De flesta bilisterna står därför utanför skyddet som eCall kan erbjuda. Därför ser infrastrukturministern en stor fördel med irezQ som är tillgängligt för alla som har en mobiltelefon redan idag. Tor Sjödin berättar att irezQ dessutom har den fördelen att när en olycka sker så varnas andra trafikanter sekundsnabbt och detta gör irezQ användbart för alla trafikanter. Användare av irezQ känner sig säkrare eftersom de ständigt har skyddet och tryggheten med sig oavsett om de är i stan eller på landsbygden.

Infrastrukturministern Anna Johansson frågade om irezQ samverkar med andra aktörer och andra tekniska lösningar. Françoise Petersen som är med i ledningsgruppen för Chalmers/SAFER-projektet Via Appia, berättade att olika aktörer samarbetar för att öka trafiksäkerheten. Det är så viktigt att forskare, bilindustrin, försäkringsbranschen och räddningstjänsterna – och irezQ att vi samarbetar för att olika system ska kunna samverka, och för att tillmötesgå behoven från olika intressenter – alla med den gemensamma målsättningen att rädda liv.

Det finns redan ett mål att inom EU att halvera antalet dödsolyckor till år 2020¹. Det är därför viktigt att politikerna är öppna för hur olika aktörer kan samverka för att skapa nya möjligheter att använda modern teknik för att rädda liv. Tor Sjödin berättade att irezQ har använts i Sverige under drygt ett år och har testats av tusentals bilister. Största nyttan för individerna såväl som samhället uppnås när mer än 25 procent av bilisterna använder irezQ. Då är det statistiskt säkerställt att om två bilar krockar så går det en varning till andra bilister i närheten. Målet är att få en miljon användare och då skulle många liv räddas, lidandet minskas och samhället skulle kunna spara miljarder kronor. Ett ungt innovativt företag som irezQ är beroende av att svenska företag och samhället samverkar för att nå målen med en halvering av antalet dödade i trafiken. Bollen lämnas nu vidare till infrastrukturministern Anna Johansson och mötet avslutades med en stark känsla av optimism inför framtiden.

Mer info

1. Europeiska kommissionen om trafiksäkerhet

Många människor skadas allvarligt i trafikolyckor – det innebär ett enormt lidande för både trafikoffren och deras familjer. Även samhället i stort drabbas. EU vill sätta upp ett mål om att minska de allvarliga trafikskadorna. Det finns redan ett mål om att halvera antalet dödsolyckor till år 2020. Mer info: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/serious_injuries/index_sv.htm

irezQ

Appen irezQ upptäcker automatiskt om en bilolycka inträffar och varnar sekundsnabbt omgivningen “Varning! Olycka i närheten, sänk farten”. På så sätt kan följdolyckor undvikas berättar uppfinnaren Tor Sjödin. Han fick idén när en vän just passerat en lastbil innan ett backkrön och plötsligt körde vännen in i en 400 kilos älg. Med krossad hand och intryckt dörr passerade livet revy och vännen trodde att lastbilen skulle avsluta hans liv. Denna gång hade vännen tur, och när Tor fick höra vännens berättelse föddes tanken om irezQ. Appen laddas ner gratis och då ingår varning vid olycka. För Premium-medlemmar går det dessutom ett larm till operatörer på SOS International som kan skicka hjälp. I ungefär 20 procent av samtalen till SOS Alarm vet inte personen var den befinner sig enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Därför är det till stor hjälp för en operatör att de kan se var olyckan inträffat med irezQs lösning. Individen kan dessutom på förhand fylla i medicinsk info och anhörigas kontaktinfo – vilket är viktigt för SOS International om det sker en trafikolycka.

Chalmers/SAFER – Fordons och trafiksäkerhetscentrum

SAFERs vision är att vara ett nav med internationell dragkraft för forskning om fordons- och trafiksäkerhet i verklig trafikmiljö. SAFER ska fungera som en bred plattform för multidisciplinär forskning, där intressenter från olika delar av samhället kan samverka. Chalmers är värd för centrumet och övriga 29 parter kommer från akademi, institut, näringsliv och myndigheter. VINNOVA är huvudfinansiär.

Via Appia

Vid en trafikolycka ska rätt räddningsinsats initieras snabbt. Via Appia är ett koncept för hur en ökande andel olycksrelaterade trafikantlarm kan hanteras och prioriteras, hur smartphones kan öka trafiksäkerheten och nya tjänster med larmfunktionalitet paketeras. I projektet studeras tekniska, affärs- och forskningsmässiga förutsättningar samt även möjligheter till uthållig förbättrad trafiksäkerhet. Målet är att på sikt reducera antalet döda och skadade och samtidigt sänka samhällets kostnader till följd av trafikolyckor ochskapa förutsättningar för innovativ affärsutveckling. Via Appia drivs på Chalmers/SAFER och är finansierat av Vinnova. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>